مرکز کامپیوتر
دانشگاه به آزمایشگاه‌های پیشرفته کامپیوتر، که به منظور یادگیری و تحقیق استفاده میشود مجهز می باشد. دانشجویان از دانشکده‌های مختلف نرم‌افزارهای طبقه بندی شده را برای مطالعه یا انجام تکالیف با توجه به رشته کاری خود استفاده میکنند.

در آزمایشگاه کامپیوتر در یک محیط دوستانه،استادان به دانشجویان نکات مهمی‌ را در زمینه‌های مختلف مانند انیمشین، مالتی مدیا، گرافیک یا طراحی محصول، طراحی داخلی‌ یا معماری، محوطه سازی و طراحی بازیها آموزش میدهند.
ساعت کار
دوشنبه تا شنبه
۹:۰۰ صبح - ۹:۰۰ بعد از ظهر
یک شنبه
۱۰:۰۰ صبح - ۱:۰۰ بعد از ظهر