کتابخانه نوآوری

کتابخانه لیم کوک وینگ در سه طبقه دست آوردهای دانشگاه و موسس دانشگاه را در بیش از سه سال تلاش نشان میدهد. اینها پروژه‌های محلی و بین المللی است که توسط دانشگاه در زمینه‌های صلح، ارتباطات بین المللی، مسائل انسانی‌ و ارتباطات خلاق میباشند.


کتابخانه از طریق پنل‌های تصویری خلاقیت و نو آوری دانشگاه را به رخ همگان میکشند. بازدیدکنندگان میتوانند با گردش در این کتابخانه یک سفر بزرگ به مسائلی‌ چون ساختمان‌های ملی‌، پیشرفت‌های اجتماعی‌اقتصادی، حل خلاقانه مسائل، شناخت شرکتها، انتشارات، تحصیلات، نام و نشان تجاری، توریست و نحوه زندگی‌ داشته باشند.

این کتابخانه توسط نخست وزیر، داتو سری عبدالله احمد بداوی، در اکتبر سال ۲۰۰۴ افتتاح شد.