پارکینگ
پارکینگ دانشگاه
نرخ پارکینگ
ورودی روزانه- ۲ RM
پارکینگ فصلی (۱ ماه)- ۳۵ RM
پارکینگ فصلی دانشجویی (۶ ماه)- ۲۰۰ RM
توجه: قیمت‌ها قابل تغییر است.
شرایط و مقررات
مدیریت هیچ مسئولیتی در قبال مفقود شدن یا صدمه وسایل نقلیه نمی‌پذیرد،اگر لوازم و محتویات خودرو یا شخص به هر دلیلی‌ حتی سهل انگاری مدیریت یا دیگر کارمندان مفقود شود یا آسیب ببیند، ریسک خسارت وارد شده بر عهده خود شخص می‌باشد.