زندگی‌ در دانشگاه
  • محیط دانشگاه
محیط دانشگاه
محیط دانشگاه با سطح تکنولوژی برتر به نحوی طراحی شده است که حسّ خلاقیت و انگیزه شما را شعله ور میسازد. داشتن دوستانی از ۱۵۰ کشور و تنوع فرهنگی دانشجویان را ترغیب به یادگیری در باره فرهنگ‌های قومیت‌های مختلف مینماید. محوطه روباز درون دانشگاه و سکوی درون آن، مرکز فعالیت‌ها و انگیزه ساز برای بهتر بودن دانشجویان به حساب می‌‌اید.

Hall of Fame

Multicultural

Student filming