حمل و نقل

حرکت از دانشگاه

به مرکز لندن
ایستگاه قطار Brentford، به فاصله ۵ دقیقه از محل اقامت Paragon، به شما این امکان را میدهد تا در مدت ۲۰ دقیقه به مرکز شهر لندن دسترسی پیدا کنید.قطارها به سوی ایستگاه Waterloo میروند.

ایستگاه زیر زمینی‌ Boston Manor ( خط Piccadilly)،حدود نیم مایلی شمال Paragon راه جایگزین دیگریست.این خط شما را مستقیما" به سو‌ی Piccadilly Circus و میدان Leicester در مرکز لندن می‌رساند.
از فرودگاه Heathrow
شما میتوانید مستقیماً از فرودگاه Heathrow به سو‌ی ایستگاه زیرزمینی Boston Manor ( خط Piccadilly) که حدود نیم مایلی شمالParagon است،حرکت کنید.
قطار حمل و نقل عمومی‌ و شبکه ایستگاه‌های نزدیک به شرح زیر می باشند:
  • ایستگاه خط اصلی‌ Brentford )۵ دقیقه از Paragon)
  • شبکه زیر زمینی‌ Boston Manor (خط Piccadilly)