محیط مملو از انرژی لیم کوک وینگ و واحدهای تجاری و تجهیزات هنری از چشم بازدید کنندگان پوشیده نیست. این محیط خلاق با امکانات حرفه ای به موازات تمرینهای صنعتی در داخل محیط اکادمیک دانشگاه تجهیز شده است .