خدمات فرودگاهی
دانشجویان بین‌المللی جدید که برای آغاز سال تحصیلی‌ جدید وارد لندن میشوند میتوانند برای استفاده از سرویس فرودگاهی از فرودگاه Heathrow و انتقال مستقیم به کمپ دانشگاه در Piccadilly و محل اقامت خود درخواست دهند.
دانشجویان متقاضی باید هزینه این سرویس را پرداخت نمایند.انتقال از فرودگاه Heathrow زمانی‌ که دانشجویان،دانشگاه را از زمان ورود خود آگاه سازند با حضور نماینده دانشگاه امکان پذیر می‌باشد.
شما میتوانید فرم خدمات فرودگاهی را که در دفتر پذیرش بین‌المللی لندن لیم کوک وینگ یا دفتر نمایندگی ثبت نام شما موجود میباشد تکمیل کنید.این فرم باید ۷ روز قبل از زمان ورود توسط دانشگاه دریافت شود.